back to top

Avís Legal / Política de Privacitat / Política de Cookies

Contingut

Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), l’informem que:

 1. Titular

El titular d’aquest lloc web és LA COMUNA GIRONA, S.L., amb domicili social al C/ Bellaire, 7 de Girona, amb NIF B01668243, inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 3259, Foli 152, Fulla GI65821. El correu electrònic és: hola@lacomuna.co

 1. Objecte

El lloc web te per objecte informar sobre l’empresa i productes de LA COMUNA GIRONA, S.L. i possibilitar el contacte amb l’empresa.

 1. Condicions generals d’ús 

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web on es facilita al públic informació relativa a LA COMUNA GIRONA, S.L.  La simple navegació pel lloc web o accés al mateix implica l’adhesió a les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que es pogués aplicar a alguns serveis concrets oferts a través del lloc web.

LA COMUNA GIRONA, S.L. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment qualsevol tipus d’informació continguda al seu lloc web o configuració i presentació de la mateixa, sense necessitat de previ avís.

L’accés a la web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant, determinats serveis poden requerir facilitar dades de caràcter personal mitjançant l’emplenament de formularis. L’enviament de dades personals suposarà l’acceptació expressa per part de l’usuari de la nostra política de privacitat.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels seus continguts i serveis. L’usuari s’abstindrà de fer qualsevol acció que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar o sobrecarregar el funcionament de la web i els nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus o qualsevol altre element que pugui alterar el normal funcionament de la web.

LA COMUNA GIRONA, S.L. es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o la utilització, total o parcial, d’aquest lloc web o aquells usuaris o visitants que incompleixin qualsevol de les condicions previstes en el present avís legal. LA COMUNA GIRONA, S.L. es reserva el dret d’exercir les accions legals oportunes contra aquells usuaris que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’usuari que la inacció d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions. 

 1. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els elements d’aquest lloc web, contingut, codis, font, forma, disseny, imatges, marques, logotips, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troben protegits pels drets de la propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas, l’accés al lloc web implica la renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació sobre els drets de la propietat. Independentment de la finalitat per la que varen ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part de LA COMUNA GIRONA, S.L. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de LA COMUNA GIRONA, S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Sense prejudici del disposat anteriorment, determinats continguts d’aquest lloc web pertanyen als seus respectius autors i son utilitzats en aquest lloc web per la seva cessió, autorització o llicència a favor de LA COMUNA GIRONA, S.L.

L’usuari del lloc web, s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita, i es compromet d’abstenir-se de suprimir, eludir o manipular qualsevol dispositiu o sistema de seguretat dels drets de LA COMUNA GIRONA, S.L.

 1. Hipervincles

Els hipervincles o enllaços que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs web i pàgines gestionades per tercers, LA COMUNA GIRONA, S.L., no exerceix cap tipus de control sobre els mateixos. LA COMUNA GIRONA, S.L., no assumeix cap responsabilitat del contingut, informacions o serveis que puguin aparèixer a aquests webs, ni implica cap relació entre LA COMUNA GIRONA, S.L. i les persones o entitats titulars de tals continguts.

Per tot això, li recomanem la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d’aquests llocs web.

 1. Política de confidencialitat i protecció de dades

Les dades de caràcter personal que siguin proporcionades pel propi usuari a través del lloc web, per mitjà del formulari de contacte o a traves de e-mail, son confidencials i formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat de LA COMUNA GIRONA, S.L. amb la finalitat de gestionar la reserva, gestionar la consulta plantejada i/o enviar-li la informació sol·licitada.

L’usuari ha de llegir i acceptar la política de privacitat previ a l’enviament de les seves dades a través del formulari que es troba al lloc web, on s’informarà al mateix de la finalitat amb la qual s’utilitzaran les seves dades així com els drets que els hi assisteixen.

Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i per al compliment d’obligacions legals. Les seves dades personals no es comunicaran a tercers sense la seva autorització prèvia, excepte pel compliment d’obligacions legals.

Així mateix, informem als usuaris que poden exercir els seu dret d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les dades, dirigint-se per escrit al responsable del fitxer, que és LA COMUNA GIRONA, S.L. amb NIF B01668243 i domiciliada al C/ Bellaire, 7 de Girona, CP 17004, adjuntant còpia del DNI del titular de les dades o per e-mail a hola@lacomuna.co

L’usuari serà l’únic responsable a causa de la cumplimentació dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

 1. Responsabilitat i obligacions

El contingut d’aquest lloc web és merament informatiu tant dels nostres serveis com de la nostra activitat empresarial. LA COMUNA GIRONA, S.L. no es responsabilitza sobre qualsevol informació que hagi estat elaborada per ells mateixos o no publicada sota la seva autorització, així com la responsabilitat que es pugui derivar d’un ús inadequat dels continguts.

Els enllaços continguts en el present lloc web, poden dirigir a  continguts web de tercers. La finalitat és proporcionar informació d’altres continguts web que pugui ser útil per a l’usuari. Les esmentades pàgines no pertanyen a LA COMUNA GIRONA, S.L., i per tant, LA COMUNA GIRONA, S.L. no realitza una revisió dels seus continguts i no respon dels mateixos.

LA COMUNA GIRONA, S.L., no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats als mateixos, derivats de la presència de virus o altres elements lesius existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari que accedeixi a aquest lloc web, accepta les condicions exposades en el present avís legal, assumint la seva responsabilitat per l’ús del mateix, comprometent-se a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen.

 1. Durada

LA COMUNA GIRONA, S.L. es reserva el dret a modificar i/o actualitzar total o parcialment els termes i condicions exposats anteriorment, amb la finalitat d’adaptar les mateixes a la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol canvi que es produeixi es publicarà en el lloc web a través de l’Avís Legal i es trobarà disponible per a tots els usuaris.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable d’aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola.

LA COMUNA GIRONA, S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir d’aquest avís legal als Jutjats i Tribunals de Girona.

Política de Privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), l’informem:

Responsable del tractament de dades

Les seves dades de caràcter personal seran tractades per LA COMUNA GIRONA, S.L., amb CIF B01668243 i domicili al C/ Bellaire, 7 de Girona, CP 17004.
E-mail: hola@lacomuna.co

FinalitatsLA COMUNA GIRONA, S.L. tractarà les dades facilitades pels usuaris per a les següents finalitats:

 • Gestionar les seves peticions d’informació o consultes a LA COMUNA GIRONA, S.L.
 • Gestionar les reserves que es realitzin a través de la pàgina web.
 • Mantenir la relació contractual amb els usuaris.
 • En el cas que ens autoritzi, les seves dades també seran utilitzades per a l’envaiment de publicitat d’altres productes y serveis relacionats amb LA COMUNA GIRONA, S.L.
 • Compliment de les nostres obligacions legals.

Exactitud i veracitat de les dades

Els usuaris son els únics responsables de la veracitat i correcció de les dades que remeti a LA COMUNA GIRONA, S.L., exonerant-nos de qualsevol responsabilitat al respecte.Els usuaris garanteixen i responen respecte a la exactitud, vigència i veracitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.Els usuaris accepten proporcionar informació completa i correcta als diferents formularis.Els nostres serveis no estan dirigits a menors de 18 anys, en el cas que detectem que les dades personals recopilades procedeixen de menors de 18 anys, sense el consentiment dels pares o tutors legals, procedirem a eliminar aquesta informació.

Legitimació del tractament

El tractament de dades que realitza LA COMUNA GIRONA, S.L. es troba legitimat pels següents motius:

 • Compliment d’un contracte i/o relació comercial.
 • El seu consentiment per a l’enviament d’informació relacionada amb LA COMUNA GIRONA, S.L.
 • Per interès legítim per gestionar les sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions.

Conservació de les dades

Les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre es mantingui la relació professional o comercial i durant els anys necessaris per al compliment de les nostres obligacions legals. En tot moment pot revocar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals, les quals es mantindran bloquejades d’acord amb el que estableix el RGPD.

Comunicació de dades

En alguns casos és necessària la cessió de les seves dades a tercers que presten serveis associats al contracte, tant per la seva formalització, gestió i/o execució.En aquest sentit, per la gestió de les finalitats inherents al desenvolupament i compliment del contracte, pot ser necessari i obligatori que les seves dades tinguin que ser comunicades als diferents proveïdors com hotels i altres proveïdors de serveis com proveïdors de pagament i institucions financeres, els quals únicament utilitzaran les seves dades personals, per donar compliment al objecte del contracte. Les dades facilitades a tercers mantindran una estricta confidencialitat i no s’utilitzaran de cap altra forma que la de complir amb el contracte.

Existeixen tercers que presten serveis a favor de LA COMUNA GIRONA, S.L. els quals tenen accés a les dades personals però en cap cas poden fer ús de les dades de caràcter personal amb finalitats pròpies.

Les seves dades personals estaran a disposició de les autoritats competents com Administracions Públiques, Cossos de Seguretat i Jutges i Tribunals en la mesura en que ho exigeixi la Llei així com per al compliment de les nostres obligacions legals.

Exercici dels drets

Qualsevol persona te el dret a obtenir confirmació si LA COMUNA GIRONA, S.L. tracta les seves dades de caràcter personal. Les persones interessades tenen dret d’accedir a les seves dades, sol·licitar la seva rectificació i la seva supressió quan les seves dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LA COMUNA GIRONA, S.L., deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pot interposar qualsevol reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per tal de poder exercir els seus drets caldrà que s’adreci a LA COMUNA GIRONA, S.L. mitjançant comunicació escrita a través de correu postal o correu electrònic, a les adreces indicades del responsable del fitxer.

Política de cookies


Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l’accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Podem distingir varis tipus de cookies segons la seva finalitat:

 • Cookies tècniques: Permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web facilitant els serveis que ofereix la web tals com identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar elements d’una comanda, realitzar el procés de compra, facilitar funcionalitats (vídeos, xarxes socials, etc.).
 • Cookies de personalització: Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques predefinides com idioma, navegador, configuració, etc.
 • Cookies d’anàlisis: Permeten l’anàlisi anònim del comportament dels usuaris a la web i permeten el mesurament de l’activitat dels llocs web i elaborar perfils de navegació amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades.
 • Cookies publicitàries: Permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos a la web.
 • Cookies de publicitat comportamental: Permeten la gestió dels espais publicitaris de la web en base al comportament dels usuaris a través de la observació dels seus hàbits de navegació.

En concret LA COMUNA GIRONA, S.L. utilitza el següent tipus de cookies:

 • wpml_browser_redirect_test , cookie Técnica lacomuna.co Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis lloc web
 • Sessió_icl_visitor_lang_js, cookie Técnica lacomuna.co Selecció d’idioma 24 hores

L’informem que vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador.

 • Chrome: Configuració Mostrar opcions avançades Privacitat Configuració de contingut
 • Firefox: Eines Opcions Privacitat Historial Configuració personalitzada
 • Internet Explorer: Eines Opcions d’internet Privacitat Configuració
 • Safari: Preferències Seguretat